Shin’en-2

Original: Original:

https://de.wikipedia.org/wiki/Shin’en-2