Chữ nôm

Original: Original:

https://de.wikipedia.org/wiki/Chữ_nôm